FORMY KAR I NAGRÓD DLA WYCHOWANKÓW

Formy nagród dla wychowanków

-        pochwała wychowawcy
-        pochwała kierownika internatu
-        nagroda rzeczowa
-        list pochwalny do rodziców
-        pochwała dyrektora wobec młodzieży

Formy kar dla wychowanków

-        ostrzeżenie ze strony wychowawcy
-        nagana kierownika internatu
-        zawiadomienie rodziców
-        usunięcie z internatu decyzją dyrektora szkoły na wniosek kierownika internatu po zasięgnięciu opinii zespołu wychowawczego internatu /Ustawa z dnia 07.09.1991r. Dz. U. Nr 67/